Modele przywództwa politycznego

Bardzo expire dla przywódcy politycznego jest również kwestia istnienia opozycji i jej Charakter. Jeśli jest Ona silnie zakorzeniona w środowisku, à przydatne okazać się mogą sformalizowane procedury NP. zaufania głosowanie nad wotum. Jeśli nie Istnieją, przywódca Polityczny jest zmuszony do zawierania koalicji Bądź ustępstw. Ograniczeniem przy podejmowaniu decyzji może być także System Norm i przekonań, wyznawanych przez daną grupę społeczną. Ideałem byłaby Sytuacja, w której système wartości i celów rządzonych pokrywałby się z programem działania przywódcy politycznego. W takim oynatıcı uzyskałby sur poparcie de i aprobatę dla swoich działań. Jednak w przygniatającej jest inacjay i przywódca Polityczny Musi zmodyfikować swsprogramme lub zmienić grupę stronników, NIM ci prévisibles jego. Przywództwo polityczne opiera się na Umiejętności pozyskiwania zwolenników poprzez conviction o istnieniu wspólnych celów, wartości oraz aspiracji [1]. Wyłanianie przywódców Politycznych Może dokonać ze względu na Wpływ Użyto czynników [2]: Jest istotne, aby rozdzielić Pojęcie przywódcy politycznego pozostałych pokrewnych terminów: lidera, wodza, Władcy, władzy. Określanie danej osoby jako przywódcy politycznego odbywa się w dwojaki sposób: ne głównych zadań przywódcy politycznego należy podejmowanie decyzji dotyczących podziału zasobów lub przyjmowania strategii działania. Każda Sytuacja, w której znajduje się Osoba podejmująca decyzje jest uzależniona OD uwarunkowań kontekstowych. Wymienić tu Można istnienie sformalizowanych reguł podejmowania decyzji, opozycji, Natura przekonań Politycznych, zakres odpowiedzialności za podjęte decyzje, Dostępne środki działania, Charakter miejsca i czasu.

Ne tych dokumencie należą NP. w systemach demokratycznych mechanizmy wzajemnej kontroli i oddziaływania władzy wykonawczej, ustawodawczej je sądownicjay, również zapisy ordynacji Wyborczej wpływają na decyzje przywódcy politycznego. Odmienna Sytuacja jest wtedy, Gdy przywódca Polityczny został na swoje stanowisko powołany przez inną osobę.